STANDARD

1.800.000 Đ

Tạo 100 bản hợp đồng

Dung lượng 300 MB

Chi phí lưu trữ miễn phí

Sử dụng tất cả mọi tính năng

Số người sử dụng không giới hạn

PRO

8.000.000 Đ

Tạo 500 bản hợp đồng

Dung lượng 1.5 GB

Chi phí lưu trữ miễn phí

Sử dụng tất cả mọi tính năng

Số người sử dụng không giới hạn

PREMIUM

15.000.000 Đ

Tạo 1000 bản hợp đồng

Dung lượng 5 GB

Chi phí lưu trữ miễn phí

Sử dụng tất cả mọi tính năng

Số người sử dụng không giới hạn

EXCUTIVE

28.000.000 Đ

Tạo 2000 bản hợp đồng

Dung lượng 10 GB

Chi phí lưu trữ miễn phí

Sử dụng tất cả mọi tính năng

Số người sử dụng không giới hạn

ENTERPRISE

50.000.000 Đ

Tạo 5000 bản hợp đồng

Dung lượng 20 GB

Chi phí lưu trữ miễn phí

Sử dụng tất cả mọi tính năng

Số người sử dụng không giới hạn

Mời hợp tác đại lý và cộng tác viên